Máy tính của bạn nhanh thế nào? - cpu.PyMI.vn

How fast is your CPU with Python - cpu.PyMI.vn

Copy nội dung này vào file cpu.py, chạy

python cpu.py
để gửi kết quả của bạn.

Run this script to send your result.

CPU model Số vòng lặp mỗi giây Số phép + tính được mỗi giây System Kiến trúc Bản Phiên bản
CPU model Empty iterate freq Iterate plus freq System Arch Implementation Python_version
Intel(R) Core(TM) i7-6820HQ CPU @ 2.70GHz 42,554,640 12,414,310 Windows AMD64 CPython 3.10.5
Intel(R) Core(TM) i7-4870HQ CPU @ 2.50GHz 43,187,492 17,493,914 Darwin x86_64 CPython 3.8.8
Apple M2 111,068,436 40,303,282 Darwin arm64 CPython 3.10.6
Apple M2 110,957,004 40,945,919 Darwin arm64 CPython 3.10.6
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz 99,162,080 31,801,659 Windows AMD64 CPython 3.10.5
Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz 72,017,017 25,940,417 Linux x86_64 CPython 3.8.10
AMD Ryzen 5 4600H with Radeon Graphics 82,090,530 23,689,107 Linux x86_64 CPython 3.8.10
Intel(R) Core(TM) i5-9300H CPU @ 2.40GHz 82,221,966 29,707,264 Linux x86_64 CPython 3.8.10
Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz 65,744,084 22,813,915 Linux x86_64 CPython 3.8.10
Intel(R) Core(TM) i5-2520M CPU @ 2.50GHz 48,693,789 15,787,138 Linux x86_64 CPython 3.8.10
AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics 82,266,332 24,564,189 Linux x86_64 CPython 3.8.10
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 35,938,752 22,432,072 Linux x86_64 CPython 2.7.17
Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz 54,484,386 20,304,751 Linux x86_64 CPython 3.10.4
AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics 78,288,469 25,263,731 Linux x86_64 CPython 3.10.4
AMD Ryzen 5 4600H with Radeon Graphics 75,452,336 29,145,681 Windows AMD64 CPython 3.10.4
Intel(R) Core(TM) i5-9300H CPU @ 2.40GHz 25,524,724 9,307,685 Windows AMD64 CPython 3.8.3
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz 89,024,205 30,264,420 Windows AMD64 CPython 3.9.8
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2683 v3 @ 2.00GHz 31,819,625 15,012,920 Linux x86_64 CPython 3.6.15
Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz 62,008,197 21,092,774 Windows AMD64 CPython 3.10.3
Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz 98,246,872 36,378,646 Linux x86_64 CPython 3.8.10
Intel(R) Core(TM) i5-4310M CPU @ 2.70GHz 48,415,365 17,901,673 Windows AMD64 CPython 3.10.2
Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz 68,402,119 24,840,288 Linux x86_64 CPython 3.8.10
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 68,018,419 20,026,354 Linux x86_64 CPython 3.8.10
Apple M1 97,966,777 34,448,903 Darwin arm64 CPython 3.9.10
AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics 81,606,672 30,667,132 Windows AMD64 CPython 3.10.1
Intel(R) Core(TM) i7-10750H CPU @ 2.60GHz 75,800,627 28,299,625 Linux x86_64 CPython 3.8.10
Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz 55,037,657 18,700,378 Darwin x86_64 CPython 3.9.7
Genuine Intel(R) CPU 0000 @ 2.10GHz 67,355,488 22,281,143 Windows AMD64 CPython 3.10.0
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 107,534,976 35,367,807 Windows AMD64 CPython 3.10.0
Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz 64,364,560 23,302,201 Windows AMD64 CPython 3.9.7
AMD A10-9600P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4C+6G 31,581,507 11,767,973 Windows AMD64 CPython 3.10.0
Apple M1 50,089,324 21,317,094 Darwin x86_64 CPython 3.8.8
Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz 61,035,957 21,246,602 Linux x86_64 CPython 3.8.10
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz 45,957,571 15,849,091 Windows AMD64 CPython 3.9.6
Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz 46,856,908 16,663,583 Linux x86_64 CPython 3.8.5
Intel(R) Core(TM) i3 CPU 550 @ 3.20GHz 37,482,202 13,848,469 Windows AMD64 CPython 3.8.5
aarch64 35,733,846 14,416,881 Linux aarch64 CPython 3.7.10
Apple M1 96,886,710 34,363,178 Darwin arm64 CPython 3.9.6
Intel(R) Core(TM) i5-4300U CPU @ 1.90GHz 51,733,592 17,792,106 Windows AMD64 CPython 3.9.6
Apple M1 94,419,041 34,310,711 Darwin arm64 CPython 3.9.6
AMD Ryzen 3 4300U with Radeon Graphics 78,217,608 30,330,196 Linux x86_64 CPython 3.8.10
Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz 86,217,413 29,668,254 Linux x86_64 CPython 3.8.10
Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz 60,892,910 22,217,636 Linux x86_64 CPython 3.8.10
Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz 55,397,058 18,673,892 Windows AMD64 CPython 3.8.2
Intel(R) Core(TM) i5-2467M CPU @ 1.60GHz 22,742,031 8,244,970 Linux x86_64 CPython 3.8.10
Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz 31,636,739 20,394,855 Linux x86_64 CPython 2.7.18
Intel(R) Core(TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz 27,887,712 9,746,846 Linux x86_64 CPython 3.8.10
Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz 47,780,879 17,277,109 Windows AMD64 CPython 3.8.8
Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz 68,704,218 24,851,761 Linux x86_64 CPython 3.8.10
Intel(R) Core(TM) i7-5557U CPU @ 3.10GHz 41,737,746 15,476,104 Darwin x86_64 CPython 3.8.8
Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz 66,152,004 24,189,822 Windows AMD64 CPython 3.9.5
Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz 71,491,110 24,568,669 Linux x86_64 CPython 3.8.5
11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz 88,624,983 28,664,054 Windows AMD64 CPython 3.9.5
Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz 80,320,917 26,988,348 Linux x86_64 CPython 3.8.5
Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.30GHz 48,930,195 19,195,978 Linux x86_64 CPython 3.6.13
Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.30GHz 48,751,120 19,196,782 Linux x86_64 CPython 3.6.13
Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz 44,581,354 15,695,898 Linux x86_64 CPython 3.8.5
Intel(R) Core(TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz 27,835,580 10,361,919 Linux x86_64 CPython 3.6.9
Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz 77,389,198 26,847,223 Windows AMD64 CPython 3.9.1
Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz 46,657,701 16,240,945 Linux x86_64 CPython 3.8.5
Intel(R) Core(TM) i5-5257U CPU @ 2.70GHz 41,417,533 15,729,333 Darwin x86_64 CPython 3.9.4
Intel(R) Core(TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz 27,857,426 10,269,223 Linux x86_64 CPython 3.6.9
Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz 69,779,288 23,459,943 Linux x86_64 CPython 3.8.5
Intel(R) Core(TM) i5-8300H CPU @ 2.30GHz 71,233,275 27,406,508 Linux x86_64 CPython 3.6.9
Intel(R) Core(TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz 28,473,916 10,397,057 Linux x86_64 CPython 3.6.9
Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz 75,280,361 26,097,339 Linux x86_64 CPython 3.8.5
Intel(R) Core(TM) i3-3110M CPU @ 2.40GHz 23,850,002 6,976,101 Windows AMD64 CPython 3.8.5
Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz 65,043,865 25,585,622 Linux x86_64 CPython 3.6.9
amd64 513,064,709 403,414,831 OpenBSD amd64 PyPy 2.7.13
AMD Athlon 200GE with Radeon Vega Graphics 30,619,431 9,184,878 Windows AMD64 CPython 3.9.0
AMD Athlon 200GE with Radeon Vega Graphics 61,960,172 21,790,860 Windows AMD64 CPython 3.9.1
Intel(R) Core(TM) i3-1000NG4 CPU @ 1.10GHz 50,696,177 18,194,890 Darwin x86_64 CPython 3.9.1
Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz 66,153,316 23,834,322 Windows AMD64 CPython 3.7.1
Intel(R) Core(TM) i7-4750HQ CPU @ 2.00GHz 12,961,930 4,741,662 Windows AMD64 CPython 3.8.7
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz 23,078,752 6,708,222 Linux x86_64 CPython 3.6.9
amd64 8,651,702 3,736,773 OpenBSD amd64 CPython 3.8.6
AMD EPYC Processor (with IBPB) 31,035,874 11,083,364 Linux x86_64 CPython 3.8.5
Intel(R) Xeon(R) Silver 4214 CPU @ 2.20GHz 46,731,622 23,415,085 Linux x86_64 CPython 3.8.2
Intel(R) Core(TM) i7-5500U CPU @ 2.40GHz 53,260,524 19,017,728 Linux x86_64 CPython 3.6.9
Intel(R) Core(TM) i5-1035G1 CPU @ 1.00GHz 94,839,048 33,783,977 Linux x86_64 CPython 3.8.2
Intel(R) Core(TM) i7-4500U CPU @ 1.80GHz 57,739,134 21,564,660 Linux x86_64 CPython 3.8.5
Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz 37,192,173 11,893,942 Windows AMD64 CPython 3.7.1
Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz 86,720,490 32,513,981 Linux x86_64 CPython 3.8.5
Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz 61,738,684 20,591,596 Windows AMD64 CPython 3.7.5
Intel(R) Core(TM) i3-8100T CPU @ 3.10GHz 13,798,173 5,534,169 Linux x86_64 CPython 3.8.5
Intel(R) Core(TM) i3-8100T CPU @ 3.10GHz 13,763,720 5,515,561 Linux x86_64 CPython 3.8.5
Intel(R) Core(TM) i5-3437U CPU @ 1.90GHz 27,873,377 8,305,760 Windows AMD64 CPython 3.8.5
Intel(R) Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz 67,083,802 26,239,217 Linux x86_64 CPython 3.6.9
Intel(R) Core(TM) i7-6500U CPU @ 2.50GHz 49,406,632 17,680,524 Windows AMD64 CPython 3.6.5
Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz 76,145,803 26,902,620 Windows AMD64 CPython 3.7.6
Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz 58,441,254 19,972,079 Windows AMD64 CPython 3.7.5
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz 44,479,874 17,220,938 Linux x86_64 CPython 3.6.9
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz 47,164,351 18,258,078 Linux x86_64 CPython 3.6.9
Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz 67,541,445 23,472,314 Linux x86_64 CPython 3.8.2
Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz 55,770,890 21,363,048 Linux x86_64 CPython 3.8.3
Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz 52,579,514 18,471,434 Linux x86_64 CPython 3.6.9
Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz 56,340,402 19,583,365 Darwin x86_64 CPython 3.7.3
Intel(R) Core(TM) i3-4160 CPU @ 3.60GHz 68,446,780 24,962,981 Linux x86_64 CPython 3.8.2
Intel(R) Core(TM) i5-6198DU CPU @ 2.30GHz 49,566,931 18,801,707 Linux x86_64 CPython 3.6.9
AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor 77,401,178 27,957,091 Windows AMD64 CPython 3.8.3
Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.20GHz 47,338,136 17,980,851 Linux x86_64 CPython 3.6.9
Intel(R) Core(TM) i7-7600U CPU @ 2.80GHz 75,672,261 24,624,813 Linux x86_64 CPython 3.8.2
Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz 45,398,416 23,510,161 Windows AMD64 CPython 3.6.7
Intel(R) Core(TM) i7-4770K CPU @ 3.50GHz 47,632,774 29,504,730 Linux x86_64 CPython 2.7.17
Intel(R) Core(TM) i3-4030U CPU @ 1.90GHz 19,776,441 11,019,188 Linux x86_64 CPython 3.6.9
Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz 56,016,132 19,223,708 Windows AMD64 CPython 3.7.3
AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor 72,244,657 26,514,422 Linux x86_64 CPython 3.8.2
Intel(R) Core(TM) i9-9880H CPU @ 2.30GHz 57,005,867 20,288,895 Darwin x86_64 CPython 3.7.4
AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor 73,473,172 26,585,313 Linux x86_64 CPython 3.8.2
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v3 @ 2.30GHz 33,206,043 13,103,583 Windows AMD64 CPython 3.8.2
Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 11, GenuineIntel 40,036,833 14,954,702 Windows AMD64 CPython 2.7.17
Intel(R) Pentium(R) CPU G4400 @ 3.30GHz 38,543,071 11,269,015 Windows AMD64 CPython 3.7.0
Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 77,108,564 29,345,923 Linux x86_64 CPython 3.6.9
Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz 67,288,610 26,183,407 Linux x86_64 CPython 3.6.9
Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz 31,229,449 10,231,043 Windows AMD64 CPython 3.8.1
Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz 31,928,880 10,754,518 Windows AMD64 CPython 3.8.1
Intel(R) Core(TM) i5-3450 CPU @ 3.10GHz 54,961,189 20,468,486 Linux x86_64 CPython 3.6.9
Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz 32,918,557 10,929,607 Windows AMD64 CPython 3.8.1
Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz 72,591,044 26,065,183 Linux x86_64 CPython 3.6.9
Intel(R) Core(TM) i5-6360U CPU @ 2.00GHz 47,243,261 24,333,849 Darwin x86_64 CPython 2.7.10
Intel(R) Core(TM) i5-4200M CPU @ 2.50GHz 51,222,661 19,757,225 Linux x86_64 CPython 3.6.9
Intel(R) Core(TM) i5-5250U CPU @ 1.60GHz 49,740,788 18,110,553 Linux x86_64 CPython 3.6.9
Intel(R) Core(TM) i3-8130U CPU @ 2.20GHz 30,548,996 7,297,485 Windows AMD64 CPython 3.8.0
Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz 39,063,867 13,849,600 Linux x86_64 CPython 3.6.8
Intel(R) Core(TM) i5-5300U CPU @ 2.30GHz 24,762,291 9,286,191 Linux x86_64 CPython 3.6.9
Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz 69,860,156 26,052,985 Linux x86_64 CPython 3.6.9
Intel(R) Core(TM) i7-9700 CPU @ 3.00GHz 92,394,935 31,366,455 Linux x86_64 CPython 3.7.5
Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz 34,712,097 11,376,163 Windows AMD64 CPython 3.8.0
Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz 57,123,924 20,464,796 Windows AMD64 CPython 3.7.4
Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.20GHz 77,460,095 28,160,627 Linux x86_64 CPython 3.6.9
Intel(R) Core(TM) i7-6500U CPU @ 2.50GHz 54,938,845 20,691,339 Linux x86_64 CPython 3.6.9
amd64 10,481,473 4,381,870 OpenBSD amd64 CPython 3.7.4
Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz 43,276,179 13,649,920 Windows AMD64 CPython 3.7.2
None 14,019,490 3,994,615 Linux aarch64 CPython 3.8.0
Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz 72,080,737 25,558,347 Linux x86_64 CPython 3.6.8
Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz 73,401,380 27,489,368 Linux x86_64 CPython 3.6.8
Intel(R) Core(TM) i5-3330 CPU @ 3.00GHz 28,751,081 9,318,674 Windows AMD64 CPython 3.8.0
AMD Ryzen 7 2700 Eight-Core Processor 40,884,411 10,936,754 Windows AMD64 CPython 3.8.0
Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz 73,064,976 27,315,511 Linux x86_64 CPython 3.6.8
Intel(R) Xeon(R) CPU X5680 @ 3.33GHz 21,818,914 8,362,604 Linux x86_64 CPython 3.7.5rc1
Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz 59,614,650 20,698,020 Windows AMD64 CPython 3.7.0
Intel(R) Core(TM) i5-8350U CPU @ 1.70GHz 58,366,550 20,969,704 Windows AMD64 CPython 3.7.3
Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU @ 3.60GHz 40,756,937 13,381,739 Windows AMD64 CPython 3.7.2
Intel(R) Core(TM) i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz 52,718,981 9,775,830 Windows AMD64 CPython 3.6.5
Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz 98,023,935 33,875,546 Linux x86_64 CPython 3.6.8
Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz 32,033,893 11,485,305 Linux x86_64 CPython 3.6.8
Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz 52,455,027 32,308,114 Linux x86_64 CPython 2.7.15+
Intel(R) Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHz 35,249,966 11,293,348 Windows AMD64 CPython 3.7.0
Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.30GHz 53,682,291 19,234,744 Linux x86_64 CPython 3.6.5
Intel(R) Core(TM) i7-6700HQ CPU @ 2.60GHz 34,004,795 10,226,029 Windows AMD64 CPython 3.7.0
Intel(R) Core(TM) i3-5010U CPU @ 2.10GHz 34,278,033 12,802,541 Linux x86_64 CPython 3.7.0
Intel(R) Core(TM) i7-4702MQ CPU @ 2.20GHz 43,876,138 15,733,356 Windows AMD64 CPython 3.6.5
Intel(R) Core(TM) i5-8400 CPU @ 2.80GHz 45,125,335 13,634,808 Windows AMD64 CPython 3.7.0
AMD Ryzen 5 1600 Six-Core Processor 43,950,724 17,359,507 Windows AMD64 CPython 3.6.5
Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz 41,787,390 11,862,223 Windows AMD64 CPython 3.6.2
Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz 63,052,338 21,774,961 Linux x86_64 CPython 3.6.5
Intel(R) Core(TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz 18,453,573 7,360,531 Linux i686 CPython 3.6.5
Intel(R) Core(TM) i5-7267U CPU @ 3.10GHz 48,230,348 25,575,492 Darwin x86_64 CPython 2.7.10
Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz 42,364,808 12,210,401 Windows AMD64 CPython 3.6.4
Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 9, GenuineIntel 39,116,599 13,730,583 Windows AMD64 CPython 2.7.15
Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz 20,327,483 5,993,226 Windows AMD64 CPython 3.6.4
Intel(R) Core(TM) i3-4005U CPU @ 1.70GHz 30,884,236 10,131,041 Linux x86_64 CPython 3.4.3
Intel(R) Core(TM) i7-4770HQ CPU @ 2.20GHz 47,460,836 23,525,573 Darwin x86_64 CPython 2.7.15
Intel(R) Pentium(R) CPU G2030 @ 3.00GHz 32,770,771 8,281,061 Windows AMD64 CPython 3.6.5
Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz 30,554,479 10,864,744 Linux x86_64 CPython 3.6.5
Intel(R) Core(TM) i3-4030U CPU @ 1.90GHz 33,565,571 12,374,740 Linux x86_64 CPython 3.6.5
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz 33,774,005 15,373,813 Linux x86_64 CPython 3.5.2
Intel(R) Core(TM) i7-2820QM CPU @ 2.30GHz 37,945,140 22,499,699 Linux x86_64 CPython 2.7.12
Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz 20,264,798 6,064,917 Windows AMD64 CPython 3.6.4
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 51,145,290 15,911,693 Windows AMD64 CPython 3.6.5
Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz 19,327,215 6,093,791 Windows AMD64 CPython 3.6.4
Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7, GenuineIntel 32,655,197 8,116,963 Windows AMD64 CPython 2.7.13
Intel(R) Core(TM) i5-2450M CPU @ 2.50GHz 44,264,996 13,832,594 Linux x86_64 CPython 3.6.3
Intel(R) Core(TM) i3-3240 CPU @ 3.40GHz 46,171,044 18,390,932 Linux x86_64 CPython 3.5.2
Intel(R) Core(TM) i5-4310U CPU @ 2.00GHz 46,855,751 18,013,151 Linux x86_64 CPython 3.5.2
Intel(R) Core(TM) i5-2540M CPU @ 2.60GHz 27,516,133 8,509,669 Linux x86_64 CPython 3.5.4
Intel(R) Core(TM) i5-7267U CPU @ 3.10GHz 47,691,810 28,167,461 Darwin x86_64 CPython 2.7.10
Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz 18,488,567 7,177,474 Linux x86_64 CPython 3.6.4
Intel(R) Core(TM) i7-3740QM CPU @ 2.70GHz 41,399,465 25,747,406 Linux x86_64 CPython 2.7.12
x86 Family 15 Model 6 Stepping 5, GenuineIntel 13,855,341 3,360,432 Windows x86 CPython 2.7.14
Intel(R) Core(TM) i5-7267U CPU @ 3.10GHz 47,453,856 25,622,050 Darwin x86_64 CPython 2.7.10
Intel(R) Core(TM) i7-4510U CPU @ 2.00GHz 37,099,059 11,279,060 Windows AMD64 CPython 3.6.4
Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz 34,191,487 20,832,463 Linux x86_64 CPython 2.7.12
Intel(R) Core(TM) i5-4200U CPU @ 1.60GHz 40,098,851 16,070,622 Linux x86_64 CPython 3.5.2
ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l) 839,250 252,418 Linux armv6l CPython 3.5.3
Intel(R) Core(TM) i5-2540M CPU @ 2.60GHz 32,173,049 20,497,715 Linux x86_64 CPython 2.7.13
Intel(R) Core(TM) i3-3225 CPU @ 3.30GHz 37,040,815 11,518,825 Windows AMD64 CPython 3.6.3
Intel(R) Core(TM) i5-4250U CPU @ 1.30GHz 30,366,441 17,423,994 Darwin x86_64 CPython 2.7.10
Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz 28,295,219 9,293,688 Windows AMD64 CPython 3.6.3
AMD Ryzen 5 1400 Quad-Core Processor 42,243,018 12,667,690 Windows AMD64 CPython 3.6.3
Intel(R) Core(TM) i3-4030U CPU @ 1.90GHz 29,664,176 11,546,963 Linux x86_64 CPython 3.5.2
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v2 @ 2.60GHz 39,384,278 15,431,545 Linux x86_64 CPython 3.5.2
Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz 53,455,284 15,660,516 Windows AMD64 CPython 3.6.3
Intel(R) Core(TM) i7-6500U CPU @ 2.50GHz 64,890,960 21,299,083 Linux x86_64 CPython 3.6.1
Intel(R) Core(TM) i3-3110M CPU @ 2.40GHz 29,466,383 16,722,966 Linux x86_64 CPython 2.7.13
Intel(R) Core(TM) i5-4310U CPU @ 2.00GHz 497,411,223 489,573,312 Linux x86_64 PyPy 3.5.3
Intel(R) Core(TM) i3-3110M CPU @ 2.40GHz 38,790,773 13,745,280 Linux x86_64 CPython 3.6.2
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz 37,113,442 10,926,323 Windows AMD64 CPython 3.6.2
Intel(R) Core(TM) i5-2540M CPU @ 2.60GHz 43,659,901 16,473,793 Linux x86_64 CPython 3.5.3
Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz 64,416,258 23,702,957 Linux x86_64 CPython 3.6.2
Intel(R) Core(TM) i3-4030U CPU @ 1.90GHz 26,688,114 15,894,197 Linux x86_64 CPython 2.7.12
Intel(R) Core(TM) i5-4310U CPU @ 2.00GHz 45,191,982 17,182,443 Linux x86_64 CPython 3.5.2
Intel(R) Core(TM) i5-4310U CPU @ 2.00GHz 46,384,837 17,759,512 Linux x86_64 CPython 3.5.2
Intel(R) Core(TM) i3-2310M CPU @ 2.10GHz 24,493,573 15,537,106 Linux x86_64 CPython 2.7.6
Intel(R) Core(TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz 24,405,602 9,709,182 Linux x86_64 CPython 3.5.2
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v5 @ 3.40GHz 60,142,743 19,729,318 Windows AMD64 CPython 3.5.2
Intel(R) Core(TM) i3-2310M CPU @ 2.10GHz 24,139,462 15,273,007 Linux x86_64 CPython 2.7.6
Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 9, GenuineIntel 39,809,939 13,579,677 Windows AMD64 CPython 2.7.0
Intel64 Family 6 Model 58 Stepping 9, GenuineIntel 35,256,519 9,903,867 Windows AMD64 CPython 2.7.13
Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 560 @ 2.67GHz 29,977,900 7,926,792 Windows AMD64 CPython 3.5.2
Intel(R) Core(TM) i5-4310U CPU @ 2.00GHz 46,366,623 17,791,522 Linux x86_64 CPython 3.5.2
Intel(R) Core(TM) i5-4310U CPU @ 2.00GHz 46,389,812 17,898,267 Linux x86_64 CPython 3.5.2
Intel(R) Core(TM) i7-4770HQ CPU @ 2.20GHz 37,846,672 13,186,376 Darwin x86_64 CPython 3.6.1
Intel(R) Pentium(R) CPU G2010 @ 2.80GHz 30,537,120 19,825,131 Linux x86_64 CPython 2.7.6
Intel(R) Pentium(R) CPU E5300 @ 2.60GHz (2600.00-MHz 686-class CPU) 15,502,879 4,129,792 FreeBSD i386 CPython 2.7.13
Intel(R) Core(TM) i5-4310U CPU @ 2.00GHz 46,115,533 17,090,003 Linux x86_64 CPython 3.5.2
ARMv7 Processor rev 4 (v7l) 6,717,905 1,596,653 Linux armv7l CPython 2.7.9
Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz 70,511,921 27,627,391 Linux x86_64 CPython 3.6.2
Intel(R) Pentium(R) CPU G4620 @ 3.70GHz 51,216,437 9,031,319 Windows AMD64 CPython 3.6.2
Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz 67,663,019 22,766,727 Windows AMD64 CPython 3.5.2
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz 43,871,534 14,890,400 Windows AMD64 CPython 3.6.0
ARMv7 Processor rev 1 (v7l) 10,151,721 3,020,516 Linux armv7l CPython 3.6.0
Intel(R) Core(TM) m3-6Y30 CPU @ 0.90GHz 31,470,340 18,301,991 Linux x86_64 CPython 2.7.12
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz 20,381,080 14,975,859 Linux x86_64 CPython 2.7.12
Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.30GHz 21,887,512 15,933,202 Linux x86_64 CPython 2.7.12
Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz 51,722,763 18,407,876 Linux x86_64 CPython 3.4.3
Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge) 27,055,173 17,862,019 Linux x86_64 CPython 2.7.12
Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz 47,908,785 30,059,713 Linux x86_64 CPython 2.7.12
armv8l 5,971,032 2,178,654 Linux armv8l CPython 3.2.2
Intel64 Family 6 Model 61 Stepping 4, GenuineIntel 39,953,085 13,712,203 Windows AMD64 CPython 3.6.1
Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge) 30,325,165 18,340,245 Linux x86_64 CPython 2.7.12
Intel(R) Core(TM) i5-4310U CPU @ 2.00GHz 44,923,147 16,861,662 Linux x86_64 CPython 3.5.2
Intel(R) Core(TM) i5-4310U CPU @ 2.00GHz 1,342,477,995 895,013,976 Linux x86_64 PyPy 2.7.10