{{ title }}

{{ subtitle }}

Fork repo trên github chạy python3 client.py rồi tạo Pull Request để gửi kết quả của bạn.
# CPU model Số vòng lặp mỗi giây Số phép + tính được mỗi giây System Kiến trúc Bản Phiên bản When
{{ index+1 }} {{ cpu.model }} {{ Math.round(cpu.loop_per_second).toLocaleString() }} {{ Math.round(cpu.add_per_second).toLocaleString() }} {{ cpu.system}} {{ cpu.arch }} {{ cpu.python_implementation }} {{ cpu.python_version }} {{ new Date(cpu.inserted_at).toLocaleDateString() }}