Máy tính của bạn nhanh thế nào? - cpu.PyMI.vn

How fast is your CPU with Python - cpu.PyMI.vn

Copy nội dung này vào file cpu.py, chạy

python cpu.py
để gửi kết quả của bạn.

Run this script to send your result.

CPU model Số vòng lặp mỗi giây Số phép + tính được mỗi giây System Kiến trúc Bản Phiên bản
CPU model Empty iterate freq Iterate plus freq System Arch Implementation Python_version
Intel(R) Core(TM) i5-2540M CPU @ 2.60GHz 32,173,049 20,497,715 Linux x86_64 CPython 2.7.13
Intel(R) Core(TM) i3-3225 CPU @ 3.30GHz 37,040,815 11,518,825 Windows AMD64 CPython 3.6.3
Intel(R) Core(TM) i5-4250U CPU @ 1.30GHz 30,366,441 17,423,994 Darwin x86_64 CPython 2.7.10
Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40GHz 28,295,219 9,293,688 Windows AMD64 CPython 3.6.3
AMD Ryzen 5 1400 Quad-Core Processor 42,243,018 12,667,690 Windows AMD64 CPython 3.6.3
Intel(R) Core(TM) i3-4030U CPU @ 1.90GHz 29,664,176 11,546,963 Linux x86_64 CPython 3.5.2
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v2 @ 2.60GHz 39,384,278 15,431,545 Linux x86_64 CPython 3.5.2
Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz 53,455,284 15,660,516 Windows AMD64 CPython 3.6.3
Intel(R) Core(TM) i7-6500U CPU @ 2.50GHz 64,890,960 21,299,083 Linux x86_64 CPython 3.6.1
Intel(R) Core(TM) i3-3110M CPU @ 2.40GHz 29,466,383 16,722,966 Linux x86_64 CPython 2.7.13
Intel(R) Core(TM) i5-4310U CPU @ 2.00GHz 497,411,223 489,573,312 Linux x86_64 PyPy 3.5.3
Intel(R) Core(TM) i3-3110M CPU @ 2.40GHz 38,790,773 13,745,280 Linux x86_64 CPython 3.6.2
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz 37,113,442 10,926,323 Windows AMD64 CPython 3.6.2
Intel(R) Core(TM) i5-2540M CPU @ 2.60GHz 43,659,901 16,473,793 Linux x86_64 CPython 3.5.3
Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz 64,416,258 23,702,957 Linux x86_64 CPython 3.6.2
Intel(R) Core(TM) i3-4030U CPU @ 1.90GHz 26,688,114 15,894,197 Linux x86_64 CPython 2.7.12
Intel(R) Core(TM) i5-4310U CPU @ 2.00GHz 45,191,982 17,182,443 Linux x86_64 CPython 3.5.2
Intel(R) Core(TM) i5-4310U CPU @ 2.00GHz 46,384,837 17,759,512 Linux x86_64 CPython 3.5.2
Intel(R) Core(TM) i3-2310M CPU @ 2.10GHz 24,493,573 15,537,106 Linux x86_64 CPython 2.7.6
Intel(R) Core(TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz 24,405,602 9,709,182 Linux x86_64 CPython 3.5.2
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v5 @ 3.40GHz 60,142,743 19,729,318 Windows AMD64 CPython 3.5.2
Intel(R) Core(TM) i3-2310M CPU @ 2.10GHz 24,139,462 15,273,007 Linux x86_64 CPython 2.7.6
Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 9, GenuineIntel 39,809,939 13,579,677 Windows AMD64 CPython 2.7.0
Intel64 Family 6 Model 58 Stepping 9, GenuineIntel 35,256,519 9,903,867 Windows AMD64 CPython 2.7.13
Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 560 @ 2.67GHz 29,977,900 7,926,792 Windows AMD64 CPython 3.5.2
Intel(R) Core(TM) i5-4310U CPU @ 2.00GHz 46,366,623 17,791,522 Linux x86_64 CPython 3.5.2
Intel(R) Core(TM) i5-4310U CPU @ 2.00GHz 46,389,812 17,898,267 Linux x86_64 CPython 3.5.2
Intel(R) Core(TM) i7-4770HQ CPU @ 2.20GHz 37,846,672 13,186,376 Darwin x86_64 CPython 3.6.1
Intel(R) Pentium(R) CPU G2010 @ 2.80GHz 30,537,120 19,825,131 Linux x86_64 CPython 2.7.6
Intel(R) Pentium(R) CPU E5300 @ 2.60GHz (2600.00-MHz 686-class CPU) 15,502,879 4,129,792 FreeBSD i386 CPython 2.7.13
Intel(R) Core(TM) i5-4310U CPU @ 2.00GHz 46,115,533 17,090,003 Linux x86_64 CPython 3.5.2
ARMv7 Processor rev 4 (v7l) 6,717,905 1,596,653 Linux armv7l CPython 2.7.9
Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz 70,511,921 27,627,391 Linux x86_64 CPython 3.6.2
Intel(R) Pentium(R) CPU G4620 @ 3.70GHz 51,216,437 9,031,319 Windows AMD64 CPython 3.6.2
Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz 67,663,019 22,766,727 Windows AMD64 CPython 3.5.2
Intel(R) Core(TM) i5-6200U CPU @ 2.30GHz 43,871,534 14,890,400 Windows AMD64 CPython 3.6.0
ARMv7 Processor rev 1 (v7l) 10,151,721 3,020,516 Linux armv7l CPython 3.6.0
Intel(R) Core(TM) m3-6Y30 CPU @ 0.90GHz 31,470,340 18,301,991 Linux x86_64 CPython 2.7.12
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz 20,381,080 14,975,859 Linux x86_64 CPython 2.7.12
Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.30GHz 21,887,512 15,933,202 Linux x86_64 CPython 2.7.12
Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz 51,722,763 18,407,876 Linux x86_64 CPython 3.4.3
Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge) 27,055,173 17,862,019 Linux x86_64 CPython 2.7.12
Intel(R) Core(TM) i5-7400 CPU @ 3.00GHz 47,908,785 30,059,713 Linux x86_64 CPython 2.7.12
armv8l 5,971,032 2,178,654 Linux armv8l CPython 3.2.2
Intel64 Family 6 Model 61 Stepping 4, GenuineIntel 39,953,085 13,712,203 Windows AMD64 CPython 3.6.1
Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge) 30,325,165 18,340,245 Linux x86_64 CPython 2.7.12
Intel(R) Core(TM) i5-4310U CPU @ 2.00GHz 44,923,147 16,861,662 Linux x86_64 CPython 3.5.2
Intel(R) Core(TM) i5-4310U CPU @ 2.00GHz 1,342,477,995 895,013,976 Linux x86_64 PyPy 2.7.10